Žádost o pracovní místo

Doplňte celé jméno
Doplňte platné telefonní číslo
Doplňte platný e-mail
Nahrání zvolených dokumentů – (Formát: PDF, DOCX, max. 6 MB)
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Podmínky zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání

Odesláním svého životopisu a případných dalších připojených dokumentů (dále jen „životopis“) uděluji společnosti COMPOSITE COMPONENTS a.s. se sídlem 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice, IČ: 27521788, zapsané v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovnou značkou B 2636, jako Správci osobních údajů (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů v životopise (dále jen „osobní údaje“) za účelem evidence v databázi uchazečů o zaměstnání u Správce jako zaměstnavatele a pro účast ve výběrových řízeních na volné pracovní pozice.

Souhlasím, aby správce zpracovával mé osobní údaje po dobu 12 (dvanácti) měsíců od udělení tohoto souhlasu. Jestliže před uplynutím této doby dojde k uzavření pracovněprávního vztahu se Správcem jako zaměstnavatelem, zanikne mnou udělený souhlas dnem vzniku pracovního poměru.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů Správci je dobrovolné a že mám jako Subjekt osobních údajů vůči Správci právo na informace v níže uvedených kategoriích:

 1. Účel zpracování
 2. Kategorie dotčených osobních údajů
 3. Údaje o příjemcích osobních údajů
 4. Plánovaná doba pro ukládání osobních údajů
 5. Veškeré informace a zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 6. Skutečnost, že dochází k automatizování, profilování
 7. Informace o přijatých opatřeních

Dále jsem oprávněn:

 1. žádat o přenositelnost údajů
 2. žádat o omezení zpracování osobních údajů
 3. žádat o vydání potvrzení o zpracování údajů o něm
 4. žádat o opravu osobních údajů
 5. žádat o výmaz osobních údajů
 6. uplatnit právo na námitku
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, email: posta@uoou.cz v případě důvodného podezření, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Správce je vždy povinen zabývat se žádostí Subjektu údajů a bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytnout požadované informace či provést požadované úpravy osobních údajů. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být Subjekt údajů ze strany Správce informován, včetně důvodů takového prodloužení.

Před odesláním potvrďte souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů