• hlavicka.jpg
Oznámení protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele

Vnitřní oznamovací systém společnosti COMPOSITE COMPONENTS a.s.:

 • Společnost COMPOSITE COMPONENTS a.s., jako povinný subjekt ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje podávat prostřednictvím svého interního oznamovacího systému oznámení o protiprávním jednání, ke kterému dochází ve společnosti COMPOSITE COMPONENTS a.s. a o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost COMPOSITE COMPONENTS a.s. , a to vše s garancí zajištění ochrany oznamovatele.
 • K zajištění plnění povinností souvisejících s přijímáním oznámení přijala společnost příslušná interní opatření a vydala závaznou interní směrnici o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti COMPOSITE COMPONENTS a.s.

 

 • Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:
  1. Písemně na adresu: COMPOSITE COMPONENTS a.s., příslušná osoba, Vysokomýtská 1294, 565 01 Choceň
  2. Prostřednictvím oznamovacího formuláře.
  3. Telefonicky na telefonním čísle 730521170 v době Po - Pa 9:00 - 13:00 (telefonní hovory mohou být nahrávány)
  4. E-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  5. Osobně Příslušné osobě. Osobní schůzku je nutné si předem sjednat prostřednictvím kontaktních údajů Příslušné osoby.
 • Společnost COMPOSITE COMPONENTS a.s. neumožňuje přijímání anonymních oznámení. Oznámení přijímaná prostřednictvím interního oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně a oznamovatel se nemusí obávat prozrazení jeho identity. Proto prosíme v oznámení o uvedení skutečného jména, příjmení, data narození a pracovní pozice.
 • COMPOSITE COMPONENTS a.s. vylučuje přijímání oznámení od osob, které jsou pro společnost COMPOSITE COMPONENTS a.s. činné jinak než v zaměstnaneckém poměru, v rámci stáže, odborné praxe nebo dobrovolnické činnosti.

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, je každá fyzická osoba, jejíž činnost pro společnost COMPOSITE COMPONENTS a.s. je nebo byla vykonávána v souvislosti s výkonem:

 • zaměstnání (v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce),
 • dobrovolnické činnosti nebo stáže,
 • odborné praxe, nebo
 • ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze učinit oznámení o již uskutečněném protiprávním jednání, jakož i o skutečnostech nasvědčujících tomu, že má teprve dojít ke spáchání takového jednání (hrozící či připravované protiprávní jednání) ve společnosti COMPOSITE COMPONENTS a.s. Oznamovat tedy lze protiprávní jednání, které:

 1. má znaky trestného činu
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení – Prosíme, podávejte pouze taková oznámení, o kterých vzhledem k okolnostem a informacím, které máte v době podání oznámení k dispozici, máte pádný důvod se domnívat, že skutečnosti uvedené v oznámení jsou pravdivé. Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Vědomě nepravdivé oznámení může být sankcionováno. Oznamovatel se tak dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což mu lze uložit pokutu či povinnost nahradit škodu.

 

K přijetí oznámení, posuzování důvodnosti oznámení, jakož i k dalšímu souvisejícímu postupu v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v rámci vnitřního oznamovacího systému společnosti COMPOSITE COMPONENTS a.s., je oprávněna výhradně Příslušná osoba.

 

Příslušnou osobou je: Hana Hromádková

e-mail:  whistleblowing@compositecomponents.eu

tel. 730 521 170 (telefonní hovory mohou být nahrávány) 

 

V rámci přijímání a posuzování důvodnosti oznámení postupuje Příslušná osoba vždy samostatně, nezávisle a nestranně, přičemž je oprávněna si vyžadovat od všech organizačních složek a zaměstnanců společnosti COMPOSITE COMPONENTS a.s. potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti.

Příslušná osoba je povinna zajistit, aby se oslovení zaměstnanci nemohli nikterak seznámit s obsahem učiněného oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, prostřednictvím které by mohla být identifikována osoba oznamovatele.

 

 • O přijetí oznámení bude oznamovatel informován Příslušnou osobou ve lhůtě do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Následně bude provedeno počáteční posouzení podaného oznámení tak, aby bylo určeno, zda jde o oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. V případě, že se bude jednat o oznámení ve smyslu zákona, bude dále posuzováno, zda se jedná o oznámení důvodné a zda vyžaduje přijetí jakýchkoliv nápravných opatření.  
 • O výsledcích posouzení podaného oznámení bude oznamovatel vyrozuměn ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově či právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
 • Každému oznámení bude přiděleno jedinečné identifikační číslo případu. Při jakékoliv další komunikaci v souvislosti s učiněným oznámením je nezbytné vždy uvádět takto přidělené identifikační číslo případu.
 • Totožnost oznamovatele nebude sdělena třetí osobě bez výslovného souhlasu oznamovatele. V případech, kdy to vyžaduje zákon, však musí být totožnost oznamovatele sdělena orgánům veřejné moci. Při takovém postupu bude oznamovatel předem informován.
 • Opakovaně podané oznámení téhož oznamovatele a v téže věci není přípustné a nebude znovu prošetřováno, o čemž bude oznamovatel vyrozuměn s příslušným krátkým odůvodněním. To neplatí v případě, kdy opětovné oznámení bude obsahovat oproti dříve podanému oznámení nové informace a skutečnosti.

V rámci vedení vnitřního oznamovacího systému, jakož i při všech činnostech Příslušné osoby či zaměstnanců společnosti COMPOSITE COMPONENTS a.s. souvisejících v podaným oznámením, platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoliv odvetných opatření vůči oznamovateli a dalším, v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, uvedeným osobám.

 

Osobní údaje, které budou obsaženy v podaném oznámení, budou zpracovány v souladu s interními pravidly pro ochranu osobních údajů společnosti COMPOSITE COMPONENTS a.s. a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Vnější oznamovací systém

Oznámení je možno učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky, a to osobně, telefonicky, písemně, případně vyplněním formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup si zvolí.